Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Lucidarius

Gotfred av Ghemens Lucidarius fra 1510Den meget populære boken Lucidarius består av en dialog mellom «disippelen» og «mesteren» der disippelen stiller spørsmål om dette og hint, og mesteren svarer. Lucidarius betyr «lysgiveren» (av lat. ‘lux’ og ‘dare’). Svarene – som i dag forekommer oss lettere komiske – var på nedskrivingstidspunktet det ypperste innen kunnskapen om de berørte emner. For en gangs skyld går det an å være enig med rasjonalisten Rasmus Nyerup, og la hans tunge tale for oss begge: «En stor Del af dens Indhold nu for os staar som Fabler og latterlig Overtro.» (Nyerup Morskabslæsning s. 33)

Opprinnelsen
Den første Lucidarius var tysk. Om den tyske originalen forteller Johannes Knudsen: «Om Tilblivelsen af den tyske Lucidarius faar man Oplysning i en lille rimet Fortale, som er opbevaret i nogle af de mange Haandskrifter af Bogen (...) Det hedder deri, at Hertug Henrik af Brunsvig [Henrik Løve (1129–95)] bød sine Kapellaner paa Grundlag af forskellige latinske Skrifter at skrive en saadan lille Bog til Oplysning for Lægfolket.» (s. 31–32)
    Den tyske teksten ble oversatt til nederlandsk og böhmisk. Man får en anelse om bokens popularitet når man vet at det innenfor det tyske språkområde er bevart hele 30–40 mer eller mindre fullstendige håndskrifter, og fra boktrykkerkunstens opprinnelse til 1800 finnes over 80 tyske trykte utgaver.
    Som en mengde annen litteratur, er også Lucidarius et lappverk av tidligere skrifter. Brandt har påvist følgende kilder: Elucidarium, Imago mundi og Gemma animæ, skrevet av Honorius Augustodunensis, og Philosophia mundi, skrevet av Vilhelm av Conches i Normandie (skrivemåtene er Knudsens, jf. Knudsen s. 34). Mest interessant av disse i vår kontekst er Elucidarium, som er en håndbok i den katolske kirkelæres trossetninger.

Den danske Lucidarius
Den danske Lucidarius forholder seg påfallende fritt til den tyske originalen. Knudsen antar at dette skyldes at den danske oversetter/bearbeider har vært en mann med store kunnskaper og liten pliktfølelse overfor forelegget. Sammenlikner man den tyske og den danske utgaven av Lucidarius, ser man at rekkefølgen på kapitlene er forandret, og over halvparten av den danske teksten mangler sine tilsvarende passasjer i den tyske. Den danske bearbeideren har gått langt utover å oversette - han har tilføyd en god del av eget materiale og utelatt det som behaget ham.
Djevel som håner Gud    Senere utgaver gjennomgikk også kraftige revisjoner, men da i form av – særlig – sensurering av katolske elementer. En viss tillemping til et mer rasjonalistisk syn på verden ble også forsøkt foretatt i senere utgaver.)
    Den eldste bevarte danske Lucidarius-tekst er et håndskrift fra slutten av 1400-tallet. Dette håndskriftet antas i sin tur å være en avskrift av et eldre håndskrift, som man antar skriver seg fra tiden før Kalmarunionens opprettelse i 1397.
    I 1510 utgir Gotfred av Ghemen boken (se faksimile øverst t.h.), men bare ett eksemplar er bevart av denne lille boken, som ikke er større enn ca. 6x10 cm (målt etter tekstens yttergrenser). Et mindre utdrag er tilgjengelig på disse internettsidene. Fordi boken er så preget av katolsk tankestoff, regner Knudsen med at det ikke er kommet noen ny utgave før boken dukket opp – nå uten Lucidarius i tittelen – i (ca.) 1534. Og i denne utgaven er katolsk papisteri og tull fjernet. Tittelen lyder: «En nyttig Bog om Gud Faders, Søns og Helligaands Værelse [vesen], om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse, nylig fordansket og bedre korrigeret, end hun i Lucidario findes kand». Boktrykker var Hans Barth, og den var trykt i Roskilde.
    I 1558 dukker en ny utgave opp, nå med Lucidarius inkludert i tittelen: Mester Lucidarius. En nyttig Bog om Gud Faders, Søns og Helligaands Værelse [vesen], om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse, nylig fordansket og bedre korrigeret, end hun i Lucidario findes kand. Omtalen av helvete og Lucifers fall, som finnes i den gamle Lucidarius, er nå tatt med, men passasjene om det første og det andre helvete (skjærsilden og de udøpte barns tilholdssted) er fjernet.
    Teksten i 1558-utgaven blir utgangspunktet for de neste århundrenes utgaver. Mellom 1558 og 1892 utkom det omtrent 25 Lucidarius-utgaver i Danmark. Nyerup nevner utgaver fra 1560, 1562, 1576, 1591, 1604, 1661, 1722, 1749, 1768, og «i dette Aar».

 

Utdrag av Gotfred av Ghemens utgave fra 1510

Om begrepet folkebok

Bøker som faller utenfor folkebokrammen

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus

 

Lucidarius - En Folkebog fra Middelalderen. Utg. av Johannes Knudsen. Kbh 1909
Rasmus Nyerup: Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder. Utgitt på Andreas Seidelins Forlag. København 1816.