Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

FaustFolkeboken om Faust

Gud giffue at huer Christen Læsere, vilde det ret forstaa oc Christeligen bruge.

Folkeboken om Faust er kanskje den mest kjente av folkebøkene; boken har vært utgangspunkt for utallige bearbeidelser. Mest kjent er Goethes versdrama.

På disse sidene kan du lese to utdrag av boken (henholdsvis komisk og gruoppvekkende), og også se en oversikt over den danske folkebokens utgivelseshistorie.

Faust ble første gang utgitt i 1587 (boktrykker Johann Spies). Allerede året etter utgir boktrykkeren Mats Vingaard i København en dansk oversettelse. Den neste danske utgaven som er bevart, er fra 1674. Hvis det i løpet av disse nesten hundre årene ikke er blitt trykt noen danske utgaver, er dette høyst påfallende. I en betenkning fra universitetet i København foreslås det i 1635 å forby folkeboken om Faust, med trussel om dødsstraff, men det ser ikke ut til at det ble vedtatt noe slikt forbud.

Slik oppsummerer folkebokens forteller Fausts liv og levnet: «D. Johanne Fausto (…) screff sig til Dieffuelen, og giorde pact met hannem, bedreff meget seltzam Euentyr oc gruelig skam oc last, med Æden, Dricken, Horeri, oc allehaande forfengelig lyst, Indtil Dieffuelen paa det sidste gaff hannem sin fortiente løn, Oc vred Halsen forfærdelig omkring paa hannem.» (s. 8)

Siden boken inneholder en rekke elementer som var sterk kost i samtiden, påla forfatteren seg en viss selvsensur: «Oc paa det ingen skal beuegis aff denne Historie til saadan wnyttige oc forderffuelige opsæt at effterfølge, da haffuer ieg met raad gaait forbi, oc vdeluct de formas coniurationum, eller besuerelse, oc andet som kunde være til forargelse.» (s. 11 – se for øvrig hva Christian 4. mente om folkebøker og en oversikt over hvordan man i samtiden reagerte på denne typen litteratur.)

Bokvennen Forlag ga i 1998 ut Historien om Doktor Johann Faust, en moderne norsk oversettelse av den tyske folkeboken fra 1587, oversatt og med innledning av Sverre Dahl. Innledningen inneholder blant annet en informativ oversikt over det som rørte seg i tiden da boken ble skrevet.

Tittelen på den danske folkeboken om Faust, som kom allerede året etter den første tyske utgaven, er: Dr Faustus Historia om D. Johan Fausto den widberyctede Troldkarl. Den er «Prented u Kiøbenhaffn aff Matz Vingaard 1588». Av denne utg. finnes det bare et defekt eksemplar uten tittelblad.

 

«Ah fornufft oc frij Vilie, huorfor strecker du saa mine Lemmer»

Kronologiske oversikter

Kronologisk oversikt over danske folkebøkerDe første tyske folkebøkene • Fortunatus' utgivelseshistorie • Dødsdansens kronologi • Utgivelseshistorien til den danske folkeboken om Ahasverus • Utgivelseshistorien til den danske Reveboken • Utgivelseshistorien til De syv vise mestereKronologi Uglespeil-utgivelser • Utgivelseshistorien til den tyske folkeboken om Till Eulenspiegel • Melusinas utgivelseshistorie • Utgivelseshistorien til En doktors datter • Kronologi dansk AppoloniusKronologi Broder Rus

 

Tilbake til forsiden om folkebøker