Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

En del bøker det av forskjellige grunner ikke er naturlig å ta med i en oversikt over folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

Bøker som faller utenfor tidsrammen fordi de er trykt senere enn 1699

Div.

Alle Robinsonadene (den bayerske, svenske, tyrkiske, danske etc.

Se Nyerup 1816 s. 218–226.

1703

Allehaande Skæmt og Alvor

Et utdrag av Claus Pors’ Levnets Compas.

1708

Rosanie

 

1710

Lykkens Tumleklode

«For hvem der har mindste Gran af Smag og Følelse for hvad der er sandsynligt, passende og naturlig, er denne flaue Ting uudholdelig at læse. Bonden læser den med Fornøjelse, og rigtig nok maa man tilstaae, at Autor har kjendt Almuens drøje og suffisante Maade at udtrykke sig paa, og naar Bonden da læser slige sine lave Talemaader og Mundheld, saa er han som i et Selskab af Bekjendtere.» (Nyerup s. 232)

Bokens fulle tittel: Lykkens Tumleklode, snart op, snart ned, snart op igjen, eragtet udi en ny og nylig forfattet Historie om en Kongesøn, som efter sin Faders Død antog Kronen og Thronen, derefter kom saa vidt, at han blev en Staldknægt, ja have havde omsider Galgen over Hovedet, som han skulde hænges udi, kom dog lykkelig paa det sidste til kongelig Værdighed igjen. Noget vemodig, dog særdeles fornøjelig at læse og anhøre til Tidsfordriv.

1710

Ærens Tornevej for en Skytte navnlig Bryde

For svensk utg. se Bäckström: Öfversigt s. 141

Prentet i dette Aar.

Lykkens flyvende Fane

«Prentet i dette Aar. Af samme Forfatter (A… T…) som de to foregaaende.»

For svensk utg. se Bäckström: Öfversigt s. 140

1711

Historie om trende Brødre

 

1721

Isabella

 

1724

Uglspils Overmand eller Robertus von Agerkaal

 

 

1724

Don Pedro

Af Poul Pedersen. Boken er skrevet i 1690-årene.

Teksten på tittelbladet lyder:
Kierligheds Endrings og Undrings Speil, Forestillet udi den Spanske HERREMAND DON PEDRO Af GRANADA, Hans Livs og Levnets HISTORIE, Ved PHILEDOR [=Poul Pedersen]

«Mellom 1724 og 1756 kom romanen om Don Pedro i 4 forskjellige utgaver i København. Alle disse er bibliofile rariteteter, bevart i ett eneste eller noen ganske få eksemplarer. Det er da et merkelig hell at vi her i Bergen har bevart to ulike trykk (1. og 3. utgave).» (Godbitarkivet juni 1999)

1726

Richard Whittington

 

1729

Alcimedes

Ingen eksemplarer bevart?

1729

Den til Krig veludmunderede Jyde

 

1729

Almazonte

Var opprinnelig en del av den persiske Robinsonade.

1733

Hertugen af Luxenborg

For svensk utg. se Bäckström: Öfversigt s. 114

1733

Tobaks-Discurser
(Nyerup har Tobaksdiscurser)

«Denne Bog maa være mangfoldige Gange oplagt, da den hørte til gemen Mands kjæreste Læsning.» (Nyerup, s. 263)

1756

Underlige Spørgsmaal

Paulli mener Nyerups årstall 1750 er feil, og hevder at boken kan være trykt allerede i første halvdel av 1500-tallet.

1757

Infaustus og Felix

Forfatter: Johan Jansen Høyer

1770-årene

Molboerne

 

1771

Cyprianus

Trylleformler.
Boken hadde eksistert lenge i håndskrifter før den ble trykt.

1775

Tistrand og Indiana

«Et Vildskud paa Tristan-Romanernes Stamme, en Bearbejdelse af det gamle Stof i orientalsk Rokokosti.» (DF bd. 13 s. 193)
Nyerup nevner ikke denne tittelen i Morskabslæsning, og siden DF ikke nevner Tristrant og Isalde (se 1792), har det ikke lykkes meg å bringe på det rene om 1792-versjonen er et nyopptrykk, eller om det er en helt ny versjon.

1792

Tristrant og Isalde

Nyerup sier om den tyske Tristan (han kjente Augsburg-utgaven fra 1498; førsteutgaven kom 1484) at den «er flau og vandagtig, og ganske har tabt den Naivitet og det poetiske Colorit, som hine Minnesangeres Sprog, Foredrag og Fremstillelse gav den» og så legger han til at den danske utgaven «er endnu meget slettere» (Morskabslæsning s. 119).

u.å.

Svend Tomling

 

u.å.

Historie om en Skomagersvend i Rysland

 

u.å.

Historie om den gavmilde Højbjergs Gubbe

 

u.å.

Hundrede udvalgte lystige Historier

«Af Hilario Sempeterno»

u.å.

Tvende meget lystige Historier

Ingen eksemplarer bevart?

u.å.

De fire Heymonsbørn

Denne mangler hos Nyerup.

 

Dialoger/Skuespill

1597

Vor Herre og St. Peder

 

1637

Doctor Hjelpeløs af Grækenland

Antakeligvis skrevet av Hans Hansen Skonning

 

Viser

1671

En Ridders Søn ved Navn Alexander

 

1692

Mester Hildebrand

Opprinnelig trykt i A.S. Vedels Hundrede Viser (1591)

 

Fabler/Eksempel- og anekdotesamlinger

1555

En Ræffue Bog

(Reineke Rev)
Det eldste tyske trykk (Reinke de Vos) stammer fra 1498. I årene 1531–1600 ble Reinke de Vos utgitt 22 ganger.

1556

Æsop

Oversatt av Christiern Pedersen.
Det eldste tyske trykk (utg. av Heinrich Steinhöwel) stammer fra ca 1477–78.

1559

Tidsfordriv

Forfatter: Michael Lindener

1613

Levnets Compas
Se Melusina

Forfatter: Claus Pors

«En nyttig Hussbog: Kaldis retteligen Leffnetz Compasz / som indeholder mange skøne / victige Lærdomme / Atvarsler oc Paamindelser / som en huer Christen Ven kand rette sit Liff oc Leffnet effter: Er tilsammen skreffuen aff mange atskillige Bøger met smucke Historier formenget / lystig at læse / baade til Lærdom oc Tids fordriffue: Saa at en huer skal vel finde en rette Snor at vandre effter / som haffuer lyst til at leffue retsindelig / dog huer oc en behager sin Vjsz vel: Met stor flijd transfereret oc vdsat aff Tydsken oc paa vort Danske Tungemaal: Aff Claus Porsz / til Øllingxøe. Prentet i Kiøbenhaffn / Hoss Henrich Waldkirch / Aar 1613.»

1618

De gamle Vises Eksempler

 

1625

Joco-Seria eller Skæmt og Alvor

Forfatter: Johannes Pauli.
Tysk tittel: Das Buch von Schimpf und Ernst.

1677

Trehundrede Historier

Består av utdrag av Joco-Seria eller Skæmt og Alvor (se 1625)

Prentet i dette Aar.

Hundrede udvalgte Historier

 

1699

Korsvillig Tidsfordrivere

Mangler hos Nyerup.

 

Didaktikk/ordspråk

1510

Lucidarius

Er utgitt (men med modernisert rettskrivning) av Johannes Knudsen (1909). Finnes som variant i C.J. Brandts utgave fra 1849.

1602

Aandelig Spørsmaals Bog

Kallenavn: «Præstepinen»

1682–88

Peder Syvs Ordsprog

Inneholder 11.300 ordspråk (inklusive en del dubletter)

 

Moraliserende eller satiriske bøker

Mellom
1552 og 1558

Dødedansen

 

1555

Broder Rus

En historie om en djevel som tar seg jobb som kokk i et kloster. Fortellingen er en protestantisk latterliggjøring av klosterlivet.
En svensk utgave på rim fra 1645 (dog med modernisert ortografi) er gjengitt i Svenska folkböcker bd. 5, utg. av Jöran Sahlgren.
Det eldste tyske trykk stammer fra 1488.

1558

Helvedes Badstue

Forfatter: Hans Sachs.

Ifølge Nyerup (s. 211) er denne senere «trykt flere Snese Gange».

Den fulle tittel lyder: Helvedes Badstue, en lystig Historie, hvorledis Djævelen beklager sig, at Helevede vil blive hannem for liden, og leder og søger efter Bygningsmænd den at bygge større, og hvorledes de bade i Helvede. (Nyerup s. 211–212)

1581

Lykkens Hjul

Hans Christensen Sthen

1633

St. Peders trende Døtre

 

 

Andre skjemtebøker

Før 1629

Finkeridderen

For svensk utg. se Bäckström: Öfversigt s. 137

1666

Hvesinge Gildes-Skraa

 

ca. 1670

Beslutning i en Påskeprædiken af en Prædikermunk til Brunsberg

 

Slutten av
1600-tallet

Volle Pæirsens Munkeprædiken

 

1689

Leverrim

Dette er en rekke rim som tar utgangspunkt i innvollen lever (!). Tre eksempler fra kapittelet Geistlige Rim:

Lever! Du haver en meget god Smag –
Guds Søn fik Navn efter ottende Dag.

Lever! Du est ikke af en Brasen –
Christus red ind i Jerusalem paa et Asen.

Lever! Du smager mere besk end sur –
Satan ligger efter os paa lur.

Nyerup anmerker at blandingen av høyt og lavt, den «sammenparrede Andagt og Kortvillighed» er snurrig, men konstaterer at «Hine tiders jævne Enfoldighed har vistnok ikke funden den Forargelse derved, som vi nu omstunder.» (Nyerup s. 288)

 

Spådomsbøker

Før 1509

De femten Tegn før Dommedag

 

1562

Lykke-Bogen

Mangler hos Nyerup.

ca. 1605

Sybillæ Spaadom

 

 

Trolldomshistorier

 

Køge Huskors

 

ca. 1605

Sybillæ Spaadom

 

1699

Besættelsen i Thisted

Utg. av Árni Magnússon

 

Andre kategorier

1510

Jon Præst

Dette er en oversettelse av det såkalte Presbyterbrev, hvor presbyteren Johannes skildrer sitt rike.

1571

Unge Karles og Drenges Spejl

Dette er en oversettelse av Georg Wickram pedagogisk-moraliserende Knabenspiegel fra 1554. Bokens oversetter, Rasmus Hansen Reravius, sier i et forord at boken skal motvirke lesning av folkebøker som fx Uglespeil.

«Ikke et eneste Sted fristes man til at trække paa Smilebaandet.» (Nyerup s. 208)

Den fulle tittel lyder: Unge Karlis og Drengis Spejel. En nyttelig oc lystig Historie om to unge Drenge, den ene en Ridders, den anden en Bondes Søn, udi hvilke to der afmalis, hvor stor Nytte oc Gaffn Studering, Lydighed mod Fader, Moder, oc Tuctemester fører med sig; disligeste hvad Ondt der kommer af Ulydighed, Utuct og onde Selskab. (Nyerup s. 208. Det ser ut til at det er 1656-utgaven han siterer fra.)

1623

Bellum Trojanum

Dette er en oversettelse av Guido de Columnis: Historia destructionis Troiæ.

1630

Alexander Magnus

Dette er en oversettelse av Curtius’ De rebus gestis Alexandri Magni.

1636

Carcel de Amor eller Kærligheds Fængsel

Dette er en oversettelse av en spansk roman (Paulli nevner ingen tittel) av Diego de San Pedro fra 1492.
«En spansk højtravende og kjedsommelig Roman, hvori alle handlende Personer, efter gammel smagløs Skik, har betydende Navne.» (Nyerup s. 149)
Ifølge Nyerup er den også utgitt 1687.

Ukjent

Ivain (Ivan Løveridder)

Ikke trykt før 1869.

Slutten av
1600-tallet

Joris Pines

Forfatter: Henry Nevil

1699

Historie om en Munk og en Bondedreng

Forfatter: Dietrich Albrecht
Eldste bevarte utgave fra 1700-tallet.

 

 

Kilder:
R. Paulli: Folkebøgernes Historie. I Danske Folkebøger bd. 13
Rasmus Nyerup: Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, utgitt på Andreas Seidelins Forlag i København 1816.
P.O. Bäckström: Svenska folkböcker. Sagor, legender och äfventyr, efter äldre upplagor och andra källor utgifne, jemte öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. 1-2 (oversikten er i bd. 2). Stockholm 1845-48. Tryckt hos L.J. Hjerta.
Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am Main 1991.