Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Den gamle danske DØDEDANS

[Informasjon om teksten]

 

Fortalen
Døden taler til alle
  1. Paven [se ill.]
  2. Keiseren [se ill.]
  3. Keiserinnen [se ill.]
  4. Kongen [se ill.]
  5. Hertugen [se ill.]
  6. Kardinalen [se ill.]
  7. Biskopen [se ill.]
  8. Abbeden [se ill.]
  9. Herren av den tyske orden
      [se ill.]
10. Legen [se ill.]
11. Kanniken [se ill.]
12. Sognepresten [se ill.]
13. Munken [se ill.]
14. Ridderen [se ill.]

15. Officialen
16. [Eneboeren] [se ill.]
17. Borgermesteren [se ill.]
18. Nonnen [se ill.]
19. [Kjøpmannen]
20. Junkeren [se ill.]
21. Jomfruen [se ill.]
22. Borgeren
23. [Begine]
24. Narren
25. Håndverkeren [se ill.]
26. Studenten [se ill.]
27. Bonden [se ill.]
28. Rytteren [se ill.]
29. [Håndverkersvennen]
30. Ammen

 

5    

Een endelig beslutning Oc formanin[g].
- - - - -
Fortalen.
Mine kære venner ieg kand forfa[re]
Huilcket ieg vil eder nu atuare
At verden er ganske met synd bes[æt]
det haffuer nu lenge verit forgæt
Thi haffuer huer leffuit effter sin begiære

10    

oc ingen actede Guds ord ath lære
Der fore (at wi end nu met ydmyghed
kunde kiende vor egen wselhed
Oc altid aff hiertit begiere Guds naad[e]
som kan oss beuare fra syndzens vaad[e)]

15    

Ville i nu alle stille være
da vil ieg eder nogen tidende bære
Oc lære eder nu ræt at dø
oc forsmaa denne verdens ø
Fordi alt det som vorder fød

20    

det bliffuer en gang met døden ødt
[O]m fire haande døde haffuer ieg læst
[som s]crifften taler om aller mæst
[Gud] forbød Adam i Paradis
[at æd]e aff den fruct som ieg dig vis

25    

[Giør d]u der emod da skalt du dø
[oc alle] som fødis i verdens ø
[Adam] brød budet foruden all nød
[Thi k]om oss offuer den Euige død
[Den] haffuer Christus skild oss ved

30    

[gi]ffuit oss alle den Euige fred
[Me]n den naturlige død kunde wi ey vige
huercken gammle eller vnge, fattige oc rige
Den hellige scrifft raaber met all flid
ath her er io en stackit tid

35    

Der fore lader oss for øyen staa
ath wi skulle snarlige heden gaa
Den anden død vil ieg oc om tale
och eder saa hannem for øyen male
Den død, er synden ihiel ath slaa

40    

och altid mod vor begiering ath staa
Der til den gamle Adam ath døde
och met sin art leggis aldelis øde
Den død er Christne ganske nyttelig
om de ville vndgaa Dieffuelsens suig

45    

Den Tredie død er visselige ond
thi han forderffuer siælen i bond
Det er, Naar synden maa selff regære
och inthet acthe om Christi lære
Naar Adam røris met ond begæring

50    

saa myster Sielen all sin næring
Naar mand vil sig icke met Gudz ord lade styre
det maa man kiøbe euindelig dyre
Thi at naar sielen fanger icke sin rette føde
(ieg men Gudz ord) da bliffuer hun øde

55    

Oc vocte sig huer for denne død
om hand vil vndgaa helffuedis nød
Oc høre Guds ord och tro der paa
och vere fuldkommen och icke laa
Den Fierde død hand er saa slæm

60    

ingen ting er saa wbequæm
Der er icke nogen anden slig
thi hand vil vare Euindelig
Thi alle som blive i synden død
och vorde ey hulpne aff den nød

65    

Ganger nogen aff i slig vantro
da maa hand i helffuede euindelige bo
Thi raader ieg nu baade mand oc quinde
som Euig salighed acte ath vinde
Ath i icke saa forsømmelige heden gaa

70    

Men megit mere i Troen staa
Oc eders leffnit der effter skicke
saa skeer Gud loff, oc eder lycke
Saa kand den naturlige død eder ey skade
men megit mere gaffne oc baade

75    

Der faare, verer rede paa huer en sted
naar døden kommer, ath følge med
Det maa alt vere, lader oss icke forfære
Christus haffuer varet oss at, met sin lære
I Euangelio saa screffuit monne staa

80    

oss bør der alle ath tencke paa
Vi skulle vere rede dag och stund
thi døden tøffuer ingelund
Viste hosbonden i huilcken tiid
at tyffuen ville komme han vogede mz flid

85    

Met den veckt skulle i forstaa
ath i skulle icke vere saa laa
Men altid stadige i Troen bliffue
saa kunde i frit met Døden kiffue
Thi acter nu vel paa dette spil

90    

huor døden alle fange vil
Men det skulle i och nu lære
huor hand vil alle vantro forfære
Men de som hobis til Guds naade
dem bliffuer døden til stor baade

95    

Ieg meen hand vil icke lenger duelie
men vil oss hastelige neder quelie
Thi staar nu stille, at see och høre
huad døden haffuer met sig ath føre
Ieg meen ieg seer hannem nu komme

100    

somme til onde, och somme til fromme

Døden til Meenheden.
Hælsel hælsel alle her monne stande
ville i alle sammen gaa mig til hande
Oc vandre met mig en vkiend vey
det hielper eder inthet ath sige ney

105    

Vere sig Pauue, Biscop, oc Cardinal
Cannick, Prest, Munck, eller Official
Vere sig student, eller Scholemester klog
ieg meen alle dem som læse i bog
Der til baade Keyser, oc Keyserinde

110    

Konning, Hertog, oc Hertoginde
Riddere oc Suenne, Iomfruer oc mør
Borgemester oc Raad de der til hør
Huad giørs behoff nu lenger kalle,
i denne dantz skulle i frem alle

115    

Kommer hid kommer hid i maa met gaa
der hielper nu inthet emod ath staa
Verer alle beredde i denne tid
oc kommer her alle i min strid
Ieg vil eder alle paa Iorden vdstrecke

120    

oc huer eder een fod lenger recke

Vere sig gamle, Vnge, Arme eller Rige
ieg mener dem altsammen tillige
Menniskens leffnit er i vngdom
forfylt met synd, och megit wfrom

125    

Vngdommen giffuer ieg ingen fred
ieg dantzer met ham til hand faller ned

Saa taler nu Døden til Paffuen.
Her Paffue, følg nu snarlige med
du holder paa Iorden den høyeste sted
En Vicarius Christi du høyste Prelat

130    

Dantz du her fore, effter din stat
Girighed och falsk lærdom
haffuer dig (for Gud) giort meget wfrom
Prebender som for arme klercke vore giord
de ære nu kommen til dine bord

135    


Eth hoffuit for Christi faar och folck
skulle du haffue verit, oc en god tolck
Du haffuer det nu alt slæt foruend
och alting saa i grunden skiend
Huor kandt du det finde screffuidt

140    

ath du skulle saa haffue leffuidt
Ecteskaff som Gud selff bød
haffuer du forbødet vnder Helffuedis nød
Der fore haffue mange bedreffuid hor
och slæmmere synder end nogen mand tror

145    

Monne du icke vere skyldig i samme last
met dit forbud du biuder saa fast
Du sætter atskillige faste dagis tide
och andre slig wnyttige ide
Det haffuer du aff dig selff optenckt

150    

och mange menniske der met skendt
S: Poul och Apostle flere
de monne icke saa i scrifften lære
See nu til huor det vil gaa
her seer du døden fore dig staa

155    

Kand du nu i Himmelen komme
saa giør der til dit beste oc fromme
Alligeuel mot du først met mig dantze
haffde du end paa fire pærle krantze
Nu vil ieg dig skiude i min borg

160    

hun er opfyldt met suck och sorg

Paffuen suarer.
Maria forbarme dig, Miserere mei
hielp nu S. Peder, Oui Ohei
Eya aauih, skal ieg nu dø
Da hielp mig nu Maria mø

165    

Alt er ieg til høystad vdkaaren
Det er dog nu met mig forlaaren
Ieg skulde holdet Christne i endrectighed
och ledt dem paa den rætte beed
Som de deris siælis føde kunde faa

170    

ney, Ieg vaar alt formegit laa
Ieg haffuer vist megit paa fundit
som icke i scrifften er begrundit
Alt det mig fulde, vor hoffmod oc bram
eya, nu frycter ieg for stor skam

175    

De hellige fædre som fore mig vaare
gode seder oc stor hellighed de baare
Oc haffue saa skint i Guds tempel
mig och mine effter kommere til exempel
Ieg lod mig tycke ieg vaar en herre

180    

ieg vor dog i Synden en trel, diss verre
Haffde ieg och altid giort vel
oc kommet i hu ieg vor en trel
Da haffde ieg icke skickit mig saa ilde
ath klage der paa, er nu forsilde

185    

Ath predicke Gudz ord, eller tale der om
det aldrig i min hu kom
Men ieg sende Legater vd, store oc smaa
om de kunde nogen stedz penninge faa
For deris falske Afflad, Løgen och tant

190    

som Diefflen mig lærde, oc ieg paa fant
mand viste ey andit, end det løsde oc bant
Guld oc penninge førde de til mig
det fortærede ieg skendelig
Ah, motte ieg leffue en liden stund

195    

ieg vilde mig bedre aff hiertens grund
Oc en stor part aff hiemmerige forhuerffue
endog ieg acter der nogit ath erffue
Skulde ieg intet haffue for mit paffuedom
som ieg haffuer lenge hafft i Rom

200    

Opstandelse messer lod ieg for mig holde
och der til mange bønner bolde
Nu fornemmer ieg den horde død
hand gør mig baade sorg oc nød
Ieg maa alt nu met hannem bort gaa

205    

det hielper mig inthet emod ath staa

Døden suarer.
Denne borg skal ieg nu giffue dig
och flere som skulle nu følge mig.

Døden til Keyseren
Her Keyser, du est en veldig mand
vdkoren, ath styre mange land

210    

Den menige Christenhed at forbedre
och Gudz modstandere ath fornedre
Met suerdet wdi retferdighed
ath holle de Christne i endrectighed
Det hørde din stat til ath fuldkomme,

215    

det kunde dig baade gaffne och fromme
Men, huad heller det er, eller ey
da gack met mig oc sige icke ney
Ieg vil dig i min borg indkaste
der skalt du græde, oc hyle, oc faste

220    

Dine tænder skulle knabre alle sammen
det gaar teg vd for vden gammen

Keyseren Suarer.
Beraad nu gud, oc alle Helgens skare
mig tycker døden vil mig icke spare
Saa we er mig som mit hierte vil bryste

225    

der fore kand ieg ey lægedom myste
Om alle Doctor aff Greckeland
vore hoss mig, ath beskue mit vand
Oc kunde ieg æde en Apoteck op
det hielper dog inthet min siuge krop

230    

Døden skynder sig alsommest
oc siugdom haffuer mit hierte befest
Mig vor beffalit aff min herre oc Gud
ath ieg skulde leffuit effter hans bud
Mange klagemaal for mig kom

235    

O haffde ieg giort den rette dom
Men, er der feil paa min side
da hielpe Guds naade, den vil ieg bide

Døden Suarer
Her er min borg, her skalt du bliffue
Ieg vil nu heden oc flere hid driffue

240    

Døden til Keyserinden
Keyserinde Keyserinde du edle quinde
huorlunde staander nu din sinde
Alt dit hierte oc salighed
haffuer du lagt paa hofferdighed
Du skulde dagtinget de wsle oc arme

245    

och altid dig offuer dem forbarme
Men kom snarlige, oc følg nu mig
en hel fod lenger recker ieg dig
Met disse samme ord vil ieg oc kalle
Fruer oc Iomfruer i Verden alle

250    

Thi, lige saa vil ieg met dem handle
til muld oc iord snarlige foruandle
Holt ved dantz fram, det maa alt vere
det hielper nu icke effter ath kære

Keyserinden Suarer
Aha, huor vnderlig er ieg til sinde

255    

dog er ieg en ædel Keyserinde,
Ieg haffuer nu megit met verden at skaffe
O, vilde døden mig icke straffe
Huad kunde det hannem skade vilde han mig spare
at ieg komme icke i saadan fare

260    

Motte ieg see mine børns heder och ære
da ville ieg megit glader være
A ney ney, det kand mig icke skee
ieg føler den bitter dødens vee
O Gud til dig er all min lidt

265    

Hielp mig nu i denne tidt
Ieg maa nu heden, met døden træde
til megen sorg och ingen glæde

Døden Suarer.
Ieg skall dig nu vise vey
Gack met mig, der hielper icke ney

270    

 

Døden til Konningen
Hoffmectig Første veldig oc rig
træd hid, du skalt nu vere mig lig
Guds ord skulde du altid forfremme
retferdighed och miskund icke glemme
Haffuer du det giort, da vær nu glad

275    

du skalt nu til en anden stad
Det hielper icke emod ath staa
du skalt strax heden met mig gaa

Konningen Suarer.
Oho, Alle de læger der ere i vort rige
lader dem alle komme hid tillige

280    

Skicker mig oc en mester klog
som haffuer studeret i lægebog
Thi døden begynder mig saare at plauue
Ieg tror ieg fanger ey mange dauue
Ieg ville hand vilde det sætte i dau

285    

til ieg finge skicket min ting i lau
Vaare min siel fra Synden fri
da ginge ieg dristelige i denne kri
Nu stinger mig døden saa iemmerlige
ieg kand nu icke for hannem vige

290    

O Gud almectiste for din naade.
Hielp mig nu aff denne vaade

Døden Suarer.
Om lægedom ath tale kand icke due
Ieg skal dig i min borg ned skrue

Døden til Hertogen
Kom edle herre velbyrdig och skiøn

295    

til dantzen est du megit kiøn
Du begerer end nu mere herredom oc land
oc beskatte oc plaffue mangen mand
Naar du skalt aff Verden gaa
din store rigdom kant du ey met dig faa

300    

Gud haffuer giffuet dig megen mact
haffuer du vel giffuet der paa act
Da kand det komme dig til gaffne
naar Gud vil alle for dommen saffne
Men, huad det er, da kom met mig

305    

til dødens borg da følger ieg dig

Hertogen Suarer.
Hielp de hellige iii konger aff kolne stad
vil nu døden giøre mig wglad
End nu ath dø er icke min tid
ieg haffuer nu først til verden stor lid

310    

Nu er ieg saa siug ieg kand mig ey røre
døden vil mig aff verden køre
Ieg maa nu lide denne nød
Gud frelss mig fra den euige død

Døden Suarer
Gack hid strax och sig icke ney

315    

ieg vil gaa met och vise dig vey

Døden til Cardinalen
Her Cardinal, met din lange suantz
gack nu hid i denne dantz

Io mere du haffde i verden here
diss ydmygere skulle du for huer mand vere

320    

Du skulle den hellige Kircke opstøde
ieg men du haffuer henne moxen lagd øde
Din store missbrug och falske fund
kand dig icke hielpe i denne stund
Kom nu strax ath følge mig

325    

Til fremmede land da følger ieg dig

Cardinalen Suarer
Deus meus benaade mig
Thi ieg haffuer aldrig ræt dyrcket dig
Aff Apostlenis sæde hagde ieg naffn
det beuisde ieg aldrig met noget gaffn

330    

I deris scrifft ieg ret aldrig saa
Oc icke heller i deris veye ville gaa
Men mere effter Pauuens paafund
det vor mit arbeyde alle stund
Nu seer ieg huad det kand mig forhuerffue

335    

thi døden vil mig plat forderffue

Døden suarer
Det er alt nu for silde ath klaffue
du haffuer ende paa dine daffue

Døden til Biscopen
Herre Biscop, du skalt nu høre mig
aff dine dyder siger ieg dig

340    

met krig oc orlof heffnde du din harm
och giorde saa mangen mand wsel oc arm
Aff Christi faar plockede du den vuld
aff girighz kunde du icke bliffue fuld
Naar du haffde plocket Christi faar saa fast

345    

och giorde dem baade skade oc last
Siden skøtte du ey huort de fare
om de bleffue fri eller komme i snare
Dog skulle du anderledis haffue giort

det haffuer du baade hørt och sport

350    

Du skulle selff tagit Christi faar til vare
ath de kunde bleffuit for vden fare
Och skifft blant dem den gode føde
Nu haffuer du moxen lagt dem øde
I huad maade oc met huad fund

355    

det talis nu skøt aff huer mandz mund
Ieg kand icke lenger tale met dig
thi du mot nu strax følge mig

Biscopen Suarer.
Pax Domini, oc hans store miskund
vere met oss i denne stund

360    

Ieg kand aff min nature forfare
mit liff wil icke lenge vare
Ieg tencker nu huad Paulus screff
til Timotheum en Biscop geff
Huorledis huer Biscop bør ath vere

365    

wstraffelig, och altid Guds ord lære
Krig, Iackt, och stackarle ath plauue
det vaar min predicke i mine dauue
Nu er megen wsamdrectighed
opkommen, for min girighed

370    

Nu kand ieg mig icke bare
Døden vil mig icke spare.
Ieg haffde nu mindst paa hannem act
nu tager hand mig met vold oc mact

Døden suarer
Suick stille, holdt din mund tilhobe

375    

Ieg skal nu kende dig op ath mobe

Døden til Abbeden
Her Abbet, geistlig fader gantz
kom nu hid vdi min dantz
Huor mange Capitteler monne du i vere

Før du kunde din Regel lære

380    

Men, huad som der staar screffuit vdi
det lader ieg denne tid gaa forbi
Kloster haffuer du giffuit dig i
for du ville vere for arbeyde fri
Du vilde aldrig noget gaat lære

385    

huor Guds ord lærdis ville du ey være
Tenck huor det vil met dig gaa
her seer du Døden for dig staa
Ieg gaar nu icke fra dig før
End du kommer igennem denne trange dør

390    

Her Abbet
Hielp Gud oc maria huor er ieg kranck
skal ieg nu dø wden min danck
I viii Capitteler vor ieg vdi
Før ieg kunde bliffue i Orden fri
Der til meget studeret och lest

395    

om Ordens begyndelsse altsommest
Huor det er skicket aff første tid
at haffue der lærde mend, at gøre deris flid
Met vnge drenge i gode lærdomme
ath de kunde der aff bliffue fromme

400    

Oc der optuctis i ære och dygd
dem sielff til gaffn oc euig frygd
Oc vere dem lydige i alle maade
huad deris læremestere monne dem raade
Saa lenge til de kunde duelig vere

405    

selff vel ath leffue, och andre lere
Men nu haffue wi saa fundet paa
ath hellighed skulle paa klosterleffnit staa
Der met haffue wi bedragit mange
som i den mening haffue værit forlange

410    

Motte ieg faa bedre aff denne siugdom
Ieg ville gaa paa min fod til Rom
Men døden vil icke staa aff til side
O Gud hielp mig aff sorg oc quide

Døden Suarer
Paa saadant skulle du haffue giffuit act

415    

der du vor karsk, och i velmact
Vær nu rede, ath følge mig bort
du skalt icke selff vide huort

Døden til Tydske Ordens herre
Herre Mester aff Tydske orden
paa dig bruser ieg met min torden

420    

Til gerighed oc verdens ære
haffde du altid din største begære
Nu gack met mig och ver ey seen
Dette herredom for du aldrig igen

Herren aff Tydske orden suarer
Nu tyckis mig ieg haffuer onde kaar

425    

dog haffuer ieg verit her femten aar
Een Guds Ridder, oc en Mester viss
och hafft der fore stort loff och priss
Nu kand icke mit store naffn
komme mig til salighed eller gaffn

430    

Thi døden vil mig plat for øde
met stor siugdom oc megen møde

Døden Suarer
Du taler fast om din ære
Dog mot du her icke lenger være

Døden til Docteren i lægekonst
Her Doctor, du beskuer fast dit vand

435    

nu skalt du til ith andet land
Hør nu mig Doctor lampe
ieg vil nu holde met dig en kampe
Du skalt icke lenger i glassit kige
For min mact mott du nu vige

440    

Docteren i lægekonst Suarer
Hielp Gud ieg er saa ille till pass
det vand ieg haffuer i dette glas
Er bode grønt røt oc blacket
det betegner mit liff vil bliffue stacket
Alt det krud i Apotecken ær

445    

hielper mig icke i denne fær
Met krud hialp ieg mangen mand
nu kand det icke gøre mig bistand
Døden kommer met sin snack
oc tager mig bort wden min tack

450    

O Gud almectigste benaade mig
min trøst er nu al eniste til dig

Døden Suarer
Kom kom, ieg siger end en gang kom
Dig hielper nu inggen legedom

Døden til Cannicken
Her Domherre, Proficiat, Bona dies

455    

bliffuer det forglemt her vorder nogit nyes
Fem Sogne kircker haffde du
De skulle ille bekomme dig nu

Du holt stor Grauiteet offuer dit bord
du ville icke Predicke ith Guds ord

460    

De fattige ville du inthet giffue
der fore vil ieg hart met dig kiffue
Din graaskinde kappe skalt du aff legge
Oc bliffue i Iordens sortte vægge

Cannicken Suarer
Eya eya, mig fattige mand

465    

skal ieg nu vancke i fremmede land
Her til haffuer ieg hafft stor mact
Paa døden haffde ieg liden act
Motte ieg leffue nogen stund
da bleffue ieg snart Prelat i Lund

470    

ieg er der megit duelig til
nu vil døden regere sit spil

Døden Suarer
Gack strax met mig Cannick strunck
Din Grauiteet hielper dig icke munck

Døden til Kirckeheren eller sogne prest
Her Kirckeherre cum licentia kommer ieg til dig

475    

du skalt nu strax følge mig
Du haffuer nogen stund verit en hyrde
offuer Christi faar som han køffte dyrde
Dog ath du est en viser mand
du mot alt dantze ved min hand

480    

Sogne presten Suarer
Loff oc ære, vere dig euige Gud
for du sender nu til mig dit bud
O Gud, til dig staar alt min lid
vdi velmacht och i dødzens tid
Dit ord som du fickst mig ath føre

485    

Det haffuer ieg ladit alle høre
och bad dem der effter gøre och det geme
i hiertet det beuare och aldri gleme
Saa kunde de bliffue der vidt tryg
ath vere hoss dig i glæde euindelig

490    

O Herre beuare dine faar fra vlffue grume
och for de hunde som ere stumme
O Herre lad aldrig komme mære
vdi vort hierte, den falske dieffuels lære
Ieg giffuer mig aldelis vnder din mact

495    

thi giff icke paa mine synder act

Døden Suarer
Du skalt hu til en hellig stad
Der skalt du euindelig vere glad
Hoss din frelsermand Iesum Christ
den du haffuer bekent for verden vist

500    

Døden til Muncken
Broder Siluanus, eller huad du heder
dig er, der ieg saa fast effter leder
Din Klosters regel oc falsk kyskhed
hielper dig icke til salighed
Kom nu strax och dantz met mig
en sorgfuld Afftensang kiender ieg dig

505    

Muncken
O Deus huor vnderlig lyde disse ord
dem hørde ieg aldrig offuer vort bord
I Kloster haffuer ieg rolige leffuit
oc megen vnderlig ting bedreffuit

510    

Ieg haffuer och verit i Termen wde
och trøglid fra Bonden, øxen och stude
Ville nu døden vere mig saa blid
ath ieg motte leffue en stackit tid
Ieg ville fyllest for synden gøre

515    

Nu vil icke døden slig snack høre

Døden suarer
Hør her til nu broder Tuul
læg nu aff din Ordens Kuul
Ieg vil dig heden til mørckit sende
I sorg och drøffuelse skalt du dig vende

520    

och all din Ordens glæde haffue ende

Døden til Ridderen
Streng Ridder, fød aff edel stæmme
kom hid, ieg vil dig icke glæmme
Gack nu frem i denne dantz
din macht, verdens ære, oc din finantz

525    

Vil nu haffue ende for vden skemt
I din velmact haffde du det glemt

Ridderen Suarer
Hielp Ridder S. Iørgen, mig monne saa suime
aldrig haffde ieg en verre time
I denne nat vaagede ieg saa lenge

530    

til Kongelig Maiestat ville til senge
Och holt hans naade met lang snack
ath ieg kunde fortiene megen tack
Nu føler ieg den bitter død
O Gud, hielp mig i denne nød

535    

Døden Suarer
Vær strax til rede ath følge mig
Een sorgfuld forlæning giffuer ieg dig

Døden til Officialen
I Geystlige dommere, oc du Official
i skulle nu i een iemmerlig dal
Ieg steffner eder hid til mig nu alle

540    

ehuad mand eder vid naffn monne kalle
For dommen skulle i alle gaa
Det hielper icke ath haffue voxe næse paa

Official Suarer
Disse ord nu ære fremførd
haffuer ieg aldrig tilforn hørd

545    

Dem ville ieg aldrig tencke paa
icke heller effter Retuished gaa
S. Hans met den røde mund
haffuer forderffuit Retuished i grund
Døden vil mig det nu gælde

550    

hand vil mig skilie ved mit vælde

Døden suarer
Dette skulle du førre tencht
Før saadan sorg haffde bleffuit dig skenct

[Her mangler et blad.]

Det vil icke lenger bliffue saa slæt
du skalt nu for en strængere ræt

555    

Haffuer du skickit huer ræt och skæl
da gaar det dig for dommeren væl
Men haffuer du sagt wretuisdom
we dig ath du til verden kom

Borgemesteren Suarer.
Ach Gud, huor skal ieg det forstaa

560    

ath ieg saa snart aff verden skal gaa
Ieg mente ieg skulle end bliffue sparit
til ieg finge flere sager forklarit
Disse borgere kunde mig icke ombære
de haffue aff mig stor heder och ære

565    

Nogen stund haffuer ieg borgemester værit
i gode dage mit leffnit fortærit
Eya, huor stinger nu døden mig
O Gud altmectigste ieg flyer til dig

Døden Suarer
Kom nu met mig Borgemester bold

570    

Her er alt ende paa dit vold

Døden til Nunnen
Kloster Nunne du edel pige
Iomfru Alhed du skalt nu vere min lige
Din viiel oc kuuiil oc rosenkrantz skøn
der faare for du icke mere løn

575    

(Ey heller for faste och læsning din)
End du haffde gangit och voctet suind

Nunnen Suarer
Hielp Maria, mig er saare mødigt
skal ieg nu dø det gør ieg nødigt
Ieg hører nu ath det duer ey

580    

ath tiæne Gud met Klosterey
Ieg haffde mig actid en Jomffru krantz
nu maa ieg hæden i døden dantz

Døden Suarer.
Reck til mig dine huide hender
Ieg følger dig bort fra venner och frender

585    

[Her mangler et blad.]

Lad mig end leffue nogen tid
at ieg motte bruge en anden id
End ieg haffuer giort til denne stund
I synd oc ondskaff mange lund
Met slemmen oc demmen i offuerflødighz

590    

desligest met hoffmod och wkyskhed
Ieg haffde nu acthit ath giffte mig snart
Nu tager døden mig met en fart

Døden Suarer.
Læg strax aff din pærle krantz

Och følg mig nu i denne dan[tz]

595    

Døden til Iomfruen
Iomfru Tore, eller huad du heder
kom hid och lære nu mine seder
Du pleyer ia gerne at gaa i dantz
[Met si]de klæder oc longe suantz
Nu skalt du strax vdi mit næd

600    

her er end flere skulle følge mæd

Iomfruen Suarer
Eya motte ieg end bliffue i liffue
der om ville ieg mine klenodie giffue
Døden sparer intet menniskeligt køn
Thi hielp mig nu Marie Søn

605    

Døden Suarer
Vi maa alt strax nu heden gaa
det hielper dig icke her lenger ath staa

Døden til Borgeren
Du Borger du vancker til strand oc land
ath du kant bliffue en riger mand
Stor falskhed brugede du met den arme

610    

der offuer motte Gud sig forbarme
Du skalt icke lenger bruge sligt suig
Ieg er nu kommen hid effter dig

Borgeren Suarer
[Oh] huad haffuer ieg megit der til giort
[mit] naffn kunde bliffue mangested sport

615    

[guld] fick ieg met aager och suig
[nu vil de]t ille bekomme mig

[Her mangler to blad.]

Kom nu strax met mig Per vinge
Det hielper icke dig lenger at tinge

Døden til Embitzmanden
Du Embitzmand, gør nu din flid

620    

aff Verden mot du følge mig i denne tid

Haffde du end flere Embede lerd
det hielper dig dog intet i denne ferd

Embitzmanden Suarer.
Hielp nu Gud oc Sancte Loye
I aar skulde ieg skiude Papegoye

625    

Døden giffuer mig ingen tid
hand bruger met mig sin største flid
O Gud, giff mig aff din miskund
der beder ieg om aff hiertens grund

Døden Suarer
Ieg vil nu strax gaa aff stæd

630    

du vorder alt at følge mæd

Døden til Studenten
Her Domine Baccalaurie, ieg siger saa
du skalt icke lenger til studium gaa
Haffuer du Studeret til Christi ære
en god hielp monne det dig nu være

635    

Du skalt alt for den retuise dom
haffde du end Studeret i Rom

Studenten Suarer.
Nequaquam, Expectate, det er icke tid
ieg acter at Studere met større flid
I de siu fri konster vel geffue

640    

at ieg maatte her effter ærlige leffue
Maatte ieg met døden disputere
om ieg kunde fri for hannem være
Ieg formercker det hielper mig icke nu
O Herre Gud, kom mig i hu

645    

Døden Suarer.
Læg nu aff din Baccalaurie hette
I min borg vil ieg dig sette

Døden til Bonen
Tidicke Bonne, kom met en hast
huem ieg for fat dem holder ieg fast
haffuer du fryctit Gud, oc hafft ham kær

650    

Oc elsket din Ieffnchristen fiern oc nær
Da kand dig icke skade ith stycke
Aff denne Verden wil ieg dig rycke

Bonden Suarer
Eya, gadz blaam, Skal ieg nu dø
ieg acter end at høste baade korn oc hø

655    

Oc siden der aff gøre mig gaffn
sompt vil ieg sælge i Kiøbenhaffn
Ieg haffuer hiemme saa skøn en daatter
hun er saa huid som nogen taatter
Hendis bryllup vilde ieg gierne gøre før

660    

end de skulle bære mig død aff dør
min hustru er saa hederlig en quinde
fulduel kand hun veffue oc spinde
Skal ieg nu fra hende saa snart
det napper i mit hierte fuld hart

665    

Fuld ont haffuer ieg i mine tarme
ieg haffuer alt mine fiske varme

Døden Suarer.
Tenck nu huercken paa Kone eller barn
Du skalt nu strax vdi mit garn

Døden til Rytteren
Du Rytter woldest gerne iuncker heten

670    

Dantze vort, laet di nicht vordreten
I denne dag vil ieg fickte met dig
du slass til Ridder om du slar mig
Ieg vil din hoffmod ey lenger spare
Dine staalte ord kunde dig icke beuare

675    

Rytteren Suarer.
Vol vmme, wolheer mit lichten sinnen.
de nicht enuogen, de kan nicht winnen
Ieg er til freds at døden er vred
ieg vil hannem møde paa Tune hed
Skal hand mig sla i denne dag

680    

dog skal hand før haffue megen wmag
Skal ieg dog slass i denne strid
Til Gud setter ieg nu all min lid

Døden Suarer.
Ieg sagde dig ath du skulle vige
Du ficktede aldrig met min lige

685    

Døden til Ammen oc Barned
Du Amme, kom hid met dit Barn
ieg haffuer nu vdsæt alle Garn
Brødre oc Søstre skulle nu met
Vnge oc gamble i huer en stet

Ammen Suarer.
O Græselig død, ieg paa dig øber

690    

spare dette barn som ieg nu suøber
Du kant dog lidet aff mig vinde
Ieg er en fattig skrøbelig quinde
Det vil nu vere for wden skempt
døden haffuer mit hierte klempt

695    

Thi wil ieg mig nu Gud befale

[Her mangler to blad.]

Nu kommer døden met sin macht
paa hannem haffde ieg ingen acht
Ieg er saa siug ieg kand icke gaa
Hielp mig Gud som alting formaa

700    

Døden Suarer.
Læg nu aff din Spanske kappe
Padder oc Orm skulle dine Tarme nappe

Enden paa denne Dødedantz

En endelig beslutning Och
en formaning til alle.

Christelige venner, i haffue nu seet
det som er for eder teet

[Her mangler to blad.]

 

 


Dette er en gjengivelse av teksten i det eneste eksemplaret som finnes av den gamle danske Dødedansen. Man antar at trykket er fra 1550-årene, men teksten kan være skrevet før.
Teksten nedenfor er basert på Den gamle danske Dødedans (utg. av Raphael Meyer, København 1896).
Årvåkne lesere vil merke seg at Meyer-utgavens feil i linjenummereringen er beholdt (se linjene 500–505); dette er gjort fordi denne utgaven fortsatt er referanseutgaven.
Klammer i teksten viser utgiverens innskriving av det antatte teksttap.
Tresnittene i teksten er plassert der de ifølge Meyer står i originalutgaven. For tresnittene av de forskjellige personene henvises til «innholdsfortegnelsen» før teksten.