Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Claus Porsz’ forord til historien om Melusina (1613)

Copyright: Germanisches National-MuseumDEn vise Mester Aristoteles skriffuer i begyndelsen i sin Bog / som kaldis Metaphysica, at huer Menniske aff Naturens metgiffuenhed begerer at vide megit. Derfor haffuer ieg oc taget mig fore at skriffue denne Historie / om Melusina, som vaar vanskafft huer Løffuerdags Afftenen / huilcken Historie en ved naffn Thuringus Ringoltingen aff Bern / haffuer vdsat aff Fransoiske / oc paa Welsk / aff Welsk / siden oc paa Tydske.
    Oc vil ieg samme Historie saa korteligen vdsætte paa vort Danske Tungemaal / dog hasteligen igennem løbe / det lystigste oc vnderligste aff samme Historie / saa megit Melusina vedkommer / oc gaa det andet forbi / som indfalder der iblant om Krig oc andet / som tør icke indføris for Tidsens kortheds skyld / oc haffuer ieg icke heller seet fleer aff disse samme Historier / vden denne ene / som ieg haffuer fundet i en gammel Bog / som skal vel vere en met de første der ere prentede effter den Konst er paafunden.
    Oc skriffuer Historiens Scribente, at det skal vere en sandrue Historie / oc aff Melusinæ affkomme haffuer verit tuctige Riddere / oc Konger i Franckerige / Ciperen / Armenien / Behemen / Engellandt / Norge / Holland / oc andre flere omliggendis Lande oc Orter i Tydskland.

 

Kilde:
Claus Porsz: En nyttig Hussbog: Kaldis retteligen, Leffnetz Compasz. København 1613. (Sitert etter Danske Folkebøger bd. 7.)
Se for øvrig litteraturlisten.