Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

 

Her presenteres et utdrag fra Herman Weigeres En Ræffue Bog (en revebok), som utkom første gang på dansk i 1555. Teksten gjengis med datidens ortografi og med oversetteren Herman Weigeres pussige tegnsetting (skråstrek markerer første halvpart av et rimpar og punktum avslutter et rimpar – selv om setningen fortsetter). Teksten er gjengitt etter Niels Møllers utgivelse av fortellingen i 1915 (to bind). Den inneholder også en ordbok (se for øvrig litteraturlisten). Ellers er de fire første bindene av Otto Kalkars Ordbog over det ældre danske Sprog tilgjengelig på nettet.

Første bok 7. kapittel

Huorlediss at Ræffuen sig vel betenckte / oc siden vdgick / oc met venlige ord oc tale bad Biørnen vere velkommen.

 

Første bok 8. kapittel

Huorledis at Ræffuen førde Biørnen did som han skulde æde Honnig / huilcket hannem ille bekom. Thi Ræffuen suig hannem / saa at han bleff fangen oc ille slagen.

Første bok 9. kapittel

Huorledis at Biørnen bleff Fangen/ oc aff Bønderne ille slagen / oc kom dog løss igen / oc gaff sig vdi en dyber strøm.