Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Kong Appolonius: Utgivelseshistorie

Opplysningene før de danske utgavene er ufullstendige og baserer seg på forskningen fra slutten av 1800-tallet.
For en mer utfyllende bibliografi, der også utgaver etter 1700 er tatt med, henvises til til bibliografien i Danske Folkebøger bd. 3.

 

6. århundre

Dikteren Venantius Fortunatus sammenlikner i et skjemtedikt sin rådvillhet i en halvt komisk situasjon med den skipbrudne Appolonius’.

7. århundre

En grammatiker i Spania anfører som bevis på at ordet «Gymnasium» faktisk skal skrives slik og at det er intetkjønn, en sted i Appolonius-romanen.

8. århundre

Abbeden Wando forærer Sankt Wandregisels kloster et håndskrift av Appolonius.

821

Håndskrift av Appolonius-romanen omtales i Reichenau-klosteret.

867

Grev Eberhart gir et Appolonius-håndskrift til datteren sin.

Omtrent samtidig oversettes romanen til gammelengelsk.

900-tallet

Romanen omsettes til en vidløftig dialog i latinske heksameter.

Slutten av 1100-tallet

Hohenstaufer-kapellanen Gotfred af Viterbo tar deler av Appolonius-romanen med i sitt historieverk Pantheon. Romanen blir betraktet som historiske fakta.

ca. 1592

Kong Appolonij historie aff Tyro.
Uten år.
Rostock.
Boktrykker: Stephan Møllmand.
Utgivelsen er bekostet av bokfører Laurentz Albrecht i Lübeck.
Jf. De syv vise Mestre.
Kongelige Bibliotek i Stockholm.

I supplementet til bibliografien (Danske Folkebøger bd. 13, s 151) hevdes med utgangspunkt i analyser av tresnittene i boken at denne utgaven må være trykt mellom 1592 og 1594, og følgelig ikke kan være identisk med den utgaven bokføreren Laurentz Albrecht anfører i sin bokkatalog fra 1591 under rubrikken «Bücher in Denischer Sprach».

Denne utgaven ligger til grunn for teksten i Danske Folkebøger bd. 3.

*1618

I Bibliothecæ Sevilianæ sive Catalogi liborum qvos reliqvit Fr.Chr. Sevel pars II. Havn. (1779) anføres s. 365 som nr. 1216 blant oktavene: «En Histor. om Kong Appollonio; i hvilcken Lyckens Hiul, og Verdens Wstadighed bescriffuis. Kbh. 1618».

*1627

I en fortegnelse over skrifter som Karen Brahe har foræret til Det adelige jomfrukloster i Othense [!], Kbh. 1725, anføres blant «Philosphiske og Philologiske Bøger»: En Historie om Kong Hypoloneo i hvilken Lyckens Hiul / og Verdens Ustadighed beskrives. Denne er også anført i Jochum Halling: De Danskes Bibliothek, 1726.

Trykt i København.

1633

Første svenske utgave. Ordrett nyutgivelse fulgte 1636.

Slutten av 1600-tallet

Kong Appolonij Historie aff Tyro.

Defekt trykk uten år og sted. Kan være identisk med utgave fra 1690 eller 1699.

Universitetsbiblioteket i København.

*1690

I en fortegnelse over justisråd Peder Stavangers etterlatenskaper anføres: Historie om Kong Apollonio.

Trykt i København.

*1694

Uten sted.

Denne utgaven kjennes bare fra tittelbladet i en utgave trykt i Trondheim 1882.

*1699

I en fortegnelse sover bøker som tilhører Niels Simonsen Munchs arvinger anføres: Historie Om Kong Appollonio.

Trykt i København.

Til forsiden om kong Appolonius

Kilde:
Danske Folkebøger bd. 3 (innledningen til Appolonius + bibliografien)