Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

uglespeilTiile Ugelspegel
Den 15. Historie

Hvorledis Ugelspegel gaf sig ud for en Læge / oc lægte Bispens Doctor af Magdenburg / som blef bedragen af hannem.
I Magdenborg var en Biscop hand hed Bruno / en Greve af Qverfurt / hand hørde Ugelspegels Anslag / oc lod hannem kalde til Grevesteen. Oc den Bisp behagede vel Ugelspegels Svenker / oc gaf hannem Klæder oc Penge / oc Tienerne maatte vel lide hannem. Saa hafde Bispen en Doctor hos sig / hand lod sig tycke / at hand var vel lærd / den var Bispens Tienere icke gunstig / oc samme Doctor hafde en Sædvane / at hand motte icke lide nogen Gecke hos sig / derfor sagde hand til Bispen oc hans Raad / Mand skal holde vjse Folk paa Herregaarde / oc icke saadanne Gecke / for mange haande Aarsager skyld. Ill. fra den tyske 1515-utgaven (detalj)Ridderne oc det Hofgesind sagde der til / Det var icke en ret Meening eller Tale / af den Doctor / hvo som icke vil see hans Gieckerie / den kand vel gaa fra hannem / det er dog ingen Noyemaal. Doctoren svarede der imod oc sagde / Gecke hos Gecke oc de Vise hos de Vise / hafde Førsterne vise Folk hos sig / saa bliver der alting viiseligen handlet / oc dersom de holde Gecke hos dem / saa lære de Geckerj. Da sagde nogle / Hvem er da de Vjse? Mand finder dem ocsaa vel som ere skuffede oc bedragne af Gecke oc Narrer / det sømmer sig ocsaa vel / at Herrer oc Førster have Gecke oc allehaande Folk at holde paa deris Gaarde / thi med dem fordriver de allehaande Fantasie. Derfore komme Hofmændene til Ugelspegel / oc bade hannem / at hand vilde tænke noget op i hans Sind / de vilde hielpe hannem dertil / disligeste oc Bispen / paa det at den Doctor udi sin Viisdom maatte blive til en Geck / oc som hand hafde tilforn hørt. Ugelspegel sagde / Ia / I Ædle Mænd oc Riddere / ville I hielpe mig der til / da skal Docteren vel snart blive betalet. De bleve overeens med hverandre. Paa en Tid drog Ugelspegel fire Uger bort i Landet / oc betænckte hvorledis hand vilde skicke sig med Docteren / oc betænckte sig snart / oc kom strax tilbage igien til Grevestein / oc forklædde sig / oc gaff sig ud for en Læge / thi den Doctor hos Bispen var ofte siug i Livet. Da sagde Ridderne til Docteren / hvorledis der var kommen en Doctor / høy-berømt udi Lægekonsten / men Docteren kiende icke Ugelspegel / oc gik til hannem i hans Herberg / oc lidet der efter med nogle Ord oc Tale / tog hand hannem med sig op paa Slottet / oc komme med hver andre til Ords oc Docteren sagde til Lægen / Kunde hand hielpe hannem aff den Siugdom oc Krankhed / da vilde hand vel betale hannem. Ugelspegel svarede hannem oc sagde / I skulle vel behøve Lægedom / oc gaf tilkiende / hvorledis hand maatte ligge en Nat hos hannem / paa det hand kunde disbedre merke hvor paa lav hand hafde Brek / det maatte hand vide først / thi hand vilde gierne førend hand lagde sig / give hannem noget Pulver / hvoraf hand kunde svedis. Oc udi Sveden / sagde Ugelspegel / vil ieg merke / hvad I have for Brek. Docteren lod sig sige / oc meente at det var altsammen sandingen oc gik saa med Ugelspegel til sengs. Oc da gav Ugelspegel den Doctor en skarp Purgatz / oc meente at hand der af skulde svedis / men hand viste ikke hvad det var for en skarp Purgatz. Ugelspegel overkom en Tagsteen oc skeed en stor Lort der udi / oc lagde den Tagsteen med Skarnet imellem Veggen oc Docteren paa Sengestedet / oc Ugelspegel laa fore i Sengen / men Docteren hafde vendt sig imod Veggen / da luctede Skarnet hannem under Øynene / som laa i Tagsteenen / at hand maatte slet vende sig om / oc saa snart hand hafde vendt sig om til Ugelspegel / saa lod Ugelspegel stigende gaa en stor Fiert / som lugtede saare ilde / da vende Docteren sig om igien / da lugtede Skarnet som laa i Tagsteenen fast verre / det giorde hand ved Docteren skøt en halff Nat. Der effter kom Purgatzen / oc dref skarp ud / hastig oc sterk / saa at Docteren beskeed sig slet / oc luctede saare ilde. Da sagde Ugelspegel til Docteren / Hvor nu / værdige Docter / eders Sved haver længe lugtet ilde / hvor gaar det til / at I svede saadan Sved / hand lugter saare ilde? Docteren laa oc tænkte / Det lugter jeg vel oc var saa fuld af den Stank oc Lugt / at hand neppelig kunde tale. Ugelspegel sagde / Ligger men stille / jeg vil hente et Lius / at jeg kand see hvorledis det haver sig med eder. I det at Ugelspegel reyste sig op / da lod hand end en Fiis gaa / saa at den drog vel til / oc sagde: O vee / jeg bliver oc saare svag / det haver jeg af eders Siugdom. Men Docteren laa oc var saa siug / at hand kunde neppelige rette sit Hovet op / oc tackede Gud at den Læge kunde komme fra hannem / at hand maatte faa nogen Lugt til sig / men naar Doctoren vilde staa op om Natten / saa holt Ugelspegel hannem / at hand maatte icke komme op / oc sagde / hand skulde først svedis. Den Tid Ugelspegel stod op / oc gik ud af Kammeret oc løb hen bort / i det blef det Dag / da saa den Doctor den Tagsteen staa ved Veggen / med en stor Lort / oc hand var saa siug / at hans Ansigt var sulket af Stank oc Lugt. Men den Tid Ridderne oc Hofmændene bleve Doctoren var / bøde de hannem en god Morgen / da kunde den gode Doctor neppelige tale eller give dem Svar / oc lagde sig i en Sal / paa Benken. Da hente Hofmændene Bispen der til / oc spurde hannem ad / hvor det var gaaet hannem med den Læge. Docteren sagde / Ieg haver været ilde beladen med den Skalck / jeg meente / hand hafde været en Doctor i Læge-Konst / saa er hand en Doctor i Gæckerie / oc sagde dem alle / hvorledis det var gaaet hanem. Da begynte Bispen oc alle Hofmændene saare at lee / oc sagde / Det er skeet alt efter eders Ord / som i sagde tilforne / mand skal intet have at giøre med Gecke eller Narrer / thi den Vjse bliver galen af en Daare / men I see / at en bliver vel viisgiort af en Gek / thi den Læge var Ugelspegel / som I icke kiente / I haver troet hannem / af hannem er I bleven bedragen / men vi / som annamme hans Gieckeri / kiende hannem vel / men vi ville* vare eder ad / effterdi I ville være saa viis / thi der er ingen sa vjs at hand skal kiende Daarer / og vare der ingen Gecke / hvor ved skulde mand kiende de Viise. Da taugde Docteren stille / og klagede sig icke meere.

*her har det falt ut et «ikke» under oversettelsen

 

Noen ordforklaringer

beladen besværet
det Hofgesind hoffolkene
Fantasie (overført fra ty. «fantasey») dårskap, tåpeligheter
Geck
narraktig, forskrudd person
Livet fordøyelsessystemet
lod sig tycke innbilte seg
Lugt luft
Noyemaal nødvendighet
Purgatz avførende middel
slet vende sig om vendte seg helt om
sulket tilsølet

 

Dette er et utdrag av folkeboken om Tiile Ugelspegel,
hentet fra det eldste bevarte danske trykk (slutten av 1600-tallet; se oversikt),
gjengitt i Danske Folkebøger bd. 11.