Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Kronologisk oversikt over den danske utgivelseshistorien til Broder Rus

1555

Denne utgaven oppdaget Chr. Bruun ved en tilfeldighet da han oppdaget at pappen i innbindingen til en Homer-utgave fra 1561 var laget av papiret som inneholdt så å si hele teksten til Broder Rus.
Skriften som er brukt, er den som Christiern Pedersen tok med seg fra Paris.
Boktrykker: Hans Vingaard
Bare ett eksemplar er bevart.

1568

Den svenske riksråden Hogenskild Bielke anskaffer seg en rekke danske folkebokutgaver i København, deriblant Broder Rus, Marcolfus, Flores og Blanseflor, Peder Smed o.s.v. (DF 9 s. 55)

1600 ca.

Tittelbladet mangler.
Chr. Bruun mener at denne må være trykt rundt 1600 av boktrykker Lorentz Benedicht, men den er ikke tatt med i Benedicht-bibliografien (se nedenfor). Derfor bør Bruuns teori tas med en klype salt.
Bortsett fra enkelte forskjellige stavemåter, følger teksten 1555-utgaven.
Inneholder et tresnitt av munkene når de «sla huer andre met Knipple oc Broder Russ kaster en Benck iblant dennem».

Bare ett eksemplar er bevart.

1696

Stavemåten er mange steder forskjellig fra de tidligere utgavene, og utgiveren har tatt seg en friheter og omskrevet enkelte passasjer.
Tresnittet på tittelbladet fremstiller broder Rus da han ankommer til klosteret.
Trykt i København.
Denne utgaven ligger til grunn for alle de senere utgavene.

1706

Denne utgave kjennes fra Fortegnelse over Niels Simonsen Munchs Bøger, Kbh. 1787.

1700–1725 ca.

Tresnitt som fremstiller en begravelse.

«Trykt i dette Aar.»

1730

Denne utgave er nevnt i Pontoppidans Marmora Danica og i Munchs Bogfortegnelse.

1750–1800 ca.

Tresnittet på tittelbladet er ifølge Bruun «meget raat», og fremstiller to kavalerer som rekker hverandre hånden på en gate.

«Trykt i dette Aar.»

slutten av 1700-tallet

«Trykt i dette Aar.»

1860

Nyutgivelse (utdrag) i modernisert språkdrakt av C.J. Brandt basert på utgaven fra ca. 1600.

 

Svenske utgaver: 1645 og 1655.
Nedertysk utgave: Slutten av 1400-tallet (428 vers).
Høytyske utgaver: 1508, 1515, ca. 1515–20, ca 1555, ca. 1560, 1587 og ca. 1590.
Engelske utgaver: ca 1569, 1620, 1626, 1629.

 

Kilder (se for øvrig litteraturlisten):
Broder Russes Historie. Teksten til den eldste bevarte danske utgave (fra 1555) med bibliografi og innledning. Utgitt av Chr. Bruun. København 1868. Thieles Bogtrykkeri.
R. Paulli (utg.): Lorentz Benedicht. Bogtrykker og Xylograf i København i sidste Halvdel af det XVI Aarhundrede. København 1920.
Danske Folkebøger bd 9.